Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin

Společnost ADCO&DIXI spol.s r.o., IČ: 60202262, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25306 (dále jen „Zanikající společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1, písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, (dále jen „Zákon o přeměnách“)

oznamuje, že

dne 15. 6. 2017 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v části týkající se Zanikající společnosti uložen společný projekt vnitrostátní fúze sloučením Zanikající společnosti se společností TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., IČ: 49551655, se sídlem Slaný, Pražská 264, PSČ 27401, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24391 (dále též jen „Nástupnická společnost“; společně se Zanikající společností dále též „Zúčastněné společnosti“ či jednotlivě „Zúčastněná společnost“), dle kteréhožto projektu dojde ke sloučení Zúčastněných společností, kdy Zanikající společnost zanikne bez likvidace a Nástupnická společnost se stane univerzálním nástupcem Zanikající společnosti (dále jen „Fúze“; specifikovaný projekt fúze dále jen „Projekt fúze“).

Ve vztahu k Nástupnické společnosti je Projekt fúze uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v části týkající se Nástupnické společnosti.

Současně tímto Zanikající společnost v souladu s § 33 odst. 1, písm. b) Zákona o přeměnách upozorňuje veškeré své věřitele na jejich práva dle § 35 až 39 Zákona o přeměnách, a to:

a) Práva dle § 35 Zákona o přeměnách
i. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
ii. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
iii. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
b) Ustanovení § 36 Zákona o přeměnách
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
i. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení;
ii. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele; nebo
iii. jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

c) K ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách
Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, akcií ani jiných účastnických cenných papírů, pročež se v případě Fúze práva věřitelů dle ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách neuplatní.
d) Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách
Povinnost splatit vklad není Fúzí dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.
Za Zanikající společnost:

Ve Slaném dne 15. 6. 2017

ADCO&DIXI spol.s r.o.
Ing. Karel Svoboda
jednatel

 

Celé znění projektu NAJDETE ZDE

Celorepublikové pokrytí

Celorepublikové pokrytí
Jsme 22 let v ČR

Jsme 22 let v ČR
Know-how

Know-how
Kvalita

Špičková Kvalita
Mapa kde nás najdete

Kde nás najdete

Působíme po celé České republice.

Poptávkový formulář
Jsme specialisté na mobilní toalety, mobilní oplocení a mobilní kontejnery
sponka-small info@dixi-wc.cz telefon-small +420 723 021 565